Kadaster

Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt deze bij in openbare registers en op kadastrale kaarten.

Onder registergoederen verstaan we onroerende zaken zoals huizen, appartementen en andere gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, ook wel vastgoed genoemd. Roerende zaken vallen ook onder het registergoed denk hierbij aan schepen en luchtvaartuigen.

Het kadaster verstrekt informatie die rechtszekerheid verschaft, zoals;

  • hoe groot een perceel is;
  • of er sprake is van erfpacht;
  • hoe de grenzen lopen van een perceel;
  • of er sprake is van erfdienstbaarheid;
  • of er hypotheken of beslagen op een perceel rusten;
  • de geschiedenis van een perceel;
  • wie of wat de gerechtigde is.

Bij de koop en verkoop van een woning, perceel of bedrijfslocatie kan de bovenstaande informatie van groot belang zijn.

Promad kan alle gegevens omtrent het Kadaster voor u verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.