Vacature projectmanager

Werken bij PROMAD

Bij Promad kom je te werken in een energiek en compact team. Er is veel kennis binnen dit team en er wordt altijd gestreefd naar perfectie.
Promad is gevestigd in Oudewater, dit ligt in het midden van het land in de provincie Utrecht. Promad bestaat uit 3 verschillende business units: Projecten BV, Vastgoed Beheer BV en Ontwikkeling BV.

Voor andere vacatures bij Promad kunt u hier een kijkje nemen.

Vacature projectmanager

BASISGEGEVENS

Functie Projectmanager
Plaats in organisatie Diverse projecten
Werkt onder leiding van Afdelingshoofd (AH)
Geeft leiding aan Meerdere werknemers in de organisatie
Doel van functie In- en extern coördineren van technische activiteiten tijdens alle fasen van een groot project of meerdere kleinere projecten.

 

PROFIEL

Taken en werkzaamheden ·          Bestuderen en beoordelen van projecten;
·          Coördineren en mede uitvoeren van werkzaamheden;
·          Organiseren aanbesteding en bouw- en werkvergaderingen;
·          Bewaken werkschema’s, budgetten, meer- en minderwerk;
·          Bewaken voortgang, veiligheidsaspecten en kwaliteit van het project;
·          Zorg dragen voor oplevering en nazorg;
·          Verantwoordelijk voor het bestek of technische omschrijving en bijbehorende documenten;
·          Ondersteunen en begeleiden projectmedewerkers (constructeur/tekenaar).
Werk- en denkniveau ·          HBO werk- en denkniveau;
·          Bouwkundige / civieltechnische achtergrond;
·          Ruime werkervaring (>5 jaar).
Aanvullende eisen ·          Vakgerichte cursussen (bijvoorbeeld Autocad);
·          HTI Bouwmanagement, of gelijkwaardig door opleiding en ervaring;
·          In bezit van veiligheid voor operationeel leidinggevenden;
·          Aanvullende taken op het gebied van VGM.
Regelcapaciteit ·          Werk wordt uitgevoerd onder leiding van een AH;
·          De aanpak van het werk wordt bepaald door:
·          Promad werkinstructies;
·          Van toepassing zijnde werkvoorschriften;
·          Algemene projectgegevens.
·          Voornamelijk vindt zelfcontrole plaats;
·          Er bestaan interne contacten met de verschillende afdelingen en directie t.b.v. een optimale voortgang, informatie uitwisseling,
afstemming van de werkzaamheden en aansturing van medewerkers;
·          Externe contacten vinden frequent plaats met alle projectbetrokkenen en zijn gericht op de voortgang, afstemming, informatie-uitwisseling en uitvoering.
Afbreukverantwoordelijkheid ·          Materiele en immateriële schade kan ontstaan door beslis-, plannings-, en inschattingsfouten daar deze vertragingen veroorzaken
·          Fouten worden ontdekt door zelfcontrole en door controle AH.
Werkomstandigheden ·          Voornamelijk kantooromstandigheden
·          Bezoekt regelmatig bouwwerken
·          Veel overlegsituaties en vergaderingen

 

COMPETENTIES*

Categorie beïnvloeden/leidinggeven Al het gedrag op het gebied van sturen, motiveren, ontwikkelen en benutten van menselijk talent in de organisatie. Gedrag dat gericht is op het beïnvloeden van anderen.

·          Leiding geven: Richting en sturing geven aan anderen in het kader van de taakvervulling. Stijl van leiding geven
aanpassen aan betrokken individuen, taken en situatie.

·          Samenwerken: Bijdragen aan gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

·          Onderhandelen: Effectief communiceren van eigen standpunten en argumenten en het ontdekken en benoemen van gemeenschappelijke doelen op een wijze die tot overeenstemming en acceptatie bij beide partijen leidt.

Categorie  communicatie Alle gedrag op het gebied van overdragen van informatie

·          Mondelinge communicatie: Ideeën en mening aan anderen duidelijk maken, gebruik makend van duidelijke taal, gebaren en
non-verbale communicatie. Taal en terminologie aanpassend aan anderen.

·          Schriftelijke communicatie: ideeën en meningen duidelijk maken in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal correct is en dat de juiste taal en terminologie voor de lezer bevat.

·          Luisteren: Tonen belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge mededelingen. Doorvragen: Ingaan op reacties.

Categorie management

 

Alle gedrag op het gebied van beheersen van processen en activiteiten in de organisatie.

·          Plannen en organiseren: Doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om de bepaalde doelen te kunnen bereiken.

Delegeren: Eigen taken, beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewerkers.

Categorie  besluitvorming Alle gedrag op het gebied van het verzamelen en analyseren van gegevens, het wegen van feiten, het plaatsen van deze feiten in een breder perspectief en het weloverwogen nemen van besluiten. ·          Probleemanalyse: Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken; zoeken naar terzake doende gegevens.

·          Oordeelsvorming: Gegevens en mogelijke alternatieve handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen.

Categorie persoonlijk besluit Alle functierelevante gedrag dat sterk afhankelijk is van de persoonlijke instellen en motivatie van individuen.

·          Ambitie: Gedrag vertonen dat er op gericht is succes te boeken. Zichzelf ontwikkelen teneinde succes te bereiken

·          Initiatief: Kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief af te wachten.

·          Inzet: Stellen van hoge eisen aan het eigen werk en daarnaar handelen. Laten zien niet tevreden te zijn met een
gemiddelde prestatie.

·          Klantgerichtheid: Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van
klanten en een hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid.

·          Stressbestendigheid: Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel.

__________________________

*Genoemde competenties zijn zogenaamde kerncompetenties bij deze functie. Om ene lange opsomming van competenties te voorkomen zijn alleen deze meest belangrijke competenties vermeld.